Przedmiot działalności

1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskie-Curie, zwane dalej Liceum,  jest szkołą ponadpodstawową o 4-letnim czasie trwania cyklu kształcenia z oddziałami 3-letniego liceum na podbudowie gimnazjum. Kształci i wychowuje uczniów zgodnie z aspiracjami i uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Statutowe cele i zadania Liceum realizują nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej i pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej.

3. Liceum realizuje cele Statutowe i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi lokalnego środowiska.

Script logo