Przedmiot działalności

1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskie-Curie, zwane dalej Liceum,  jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną o 3-letnim czasie trwania cyklu kształcenia. Kształci i wychowuje uczniów zgodnie z aspiracjami i uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Statutowe cele i zadania Liceum realizują nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej i pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej.
3. Liceum realizuje cele Statutowe i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi lokalnego środowiska.

Script logo